Školné

Platba školného je 300,- Kč měsíčně. Předškoláci a děti s odkladem školní docházky školné neplatí.

Splatnost úplaty za předškolní vzdělávání:

Povinnost uhradit úplatu za předškolní vzdělávání nastává zákonným zástupcům dítěte před nástupem dítěte do mateřské školy. Pro nový školní rok musí být úplata za předškolní vzdělávání na měsíc září uhrazena do 31. srpna. Úplata za předškolní vzdělávání je splatná na účet mateřské školy vždy do 15. dne v měsící na následující měsíc (tzn.: splatnost do 31.8. = úplata na měsíc září, splatnost do 15.9. = úplata na měsíc říjen, splatnost do 15.10. = úplata na měsíc listopad, atd.)

Plaťte, prosím, zvlášť 1. a 2. pololetí. Variabilní symboly na platbu školného jsou vystaveny na nástěnkách v šatnách a jsou shodné se symboly za stravné.

V měsíci červenci je docházka omezená platí se 200,- Kč, za srpen se školné NEPLATÍ

1.pol. –  1200,-Kč /září - prosinec/
2.pol. - 2000,-Kč /leden - červenec/


číslo účtu MŠ: 1745450297/0100

Školní jídelna při základní a mateřské škole Rohatec

 telefon: 518 359 252

e-mail: sjzsrohatec@seznam.cz

Vedoucí školní jídelny: Irena Elšíková

Hlavní kuchařka: Dana Hynková

 Kapacita kuchyně: 450 jídel

 

Placení stravného zálohově:

/ předem / vždy k 20. předešlého měsíce

* trvalým příkazem z Vašeho účtu / srpen – květen /

* inkasem – na Vašem účtu je nutné zadat souhlas k inkasu a ve školní jídelně odevzdejte řádně vyplněný a podepsaný souhlas k inkasu systém inkasuje jen rozdíl do výše stanovené zálohy.

(Souhlas k inkasu si můžete vyzvedout v kanceláři ŠJ.)

* poštovní poukázkou /na požádání bude vystavena v kanceláři ŠJ/

Číslo účtu školy: 16 56 13 02 67 / 0100  KB a.s. Hodonín

Variabilní symbol: 10 . . .

* přidělí školní jídelna /zůstává stejný po celou dobu stravování/

nezapomeňte uvádět při každé platbě!

 

Vyúčtování stravného:

* každý měsíc - k nahlédnutí ve třídách MŠ a v kanceláři ŠJ

* při ukončení stravování

* kdykoliv na požádání

* v hotovosti /zákonný zástupce dítěte, plná moc/

* převodem na Váš účet – v případě změny čísla Vašeho účtu nahlaste nové číslo účtu v kanceláři ŠJ /změna bude provedena v kartě strávníka /

* převodem do dalšího stravovacího období

 

Odhlašování:

*Den předem, nejpozději ráno do 7.00 hod. na tel. číslech:

MŠ: 511 117 867

ŠJ ZŠ: 518 359 252

 

V případě onemocnění dítěte jsou rodiče povinni odhlásit dítě ze stravování. Pokud nelze dítě odhlásit ze závažných důvodů, můžete první den neplánované nepřítomnosti dítěte v MŠ /§4 odst.9 vyhlášky 107/2005/, jídlo vyzvednout do přineseného jídlonosiče v MŠ od 11.15 do 11.30 hod. Nevyzvednuté jídlo propadá. Pokrm je určen k rychlé spotřebě při teplotě 60°C, spotřebovat nejpozději do 14.00 hod. téhož dne.

Další dny musí být odhlášeny, jinak bude strava doúčtována v plné výši.

Za odhlášení stravy zodpovídají rodiče.

* Pro nemocné dítě je možné zakoupit jídlo v plné ceně tj. 57,- Kč do jídlonosičů /přihlásíte a uhradíte v kanceláři ŠJ - tel.:518 359 252/.